Basement Level Gary Leonard Gary Leonard 1 Gary Leonard 2 Gary Leonard 3 Gary Leonard 4 Iva Haldis Iva Haldis Jim Payne Jim Payne John Burghardt North Wall North Wall detail South Wall South Wall detail caltrans vest 3 fake invoice lion 5 poloroidjohn sign studies